םיקוסמה ןוסאמקום נפילת המסוק של תמיר לעמ רועסי יקוסמ ינש ושגנתה ברעב עבש העשל ךומס
ישנא הנומש .ופסינ םימחול 73 .לילגה עבצאבש בושי-ראש
.ןונבלל םכרדב ויהש םיניצקו םילייח 65-ו ריווא-תווצ
,םיחרואל רמיצכ שמשמה תיב לע לפנ םיקוסמה דחא
.העש התואב קיר היה לזמה הברמלש
,בושיה יתאפב חותפ הדשב קסרתה ינשה קוסמה
.הנפד ץוביק לש תורבקה תיב דיל

לכמ יוניפו ץוליח תוחוכ דימ וקנזוה ןוסאה םוקמל
חטשב ,הרזיגב האלמ תוננוכ לע זירכה ל"הצ .לילגה רוזא
ץוליחה תולועפ תא ולהינ ונממו דחוימ דוקיפ רדח בצוה
ל"את ,הבצועה דקפמו ,ןיול םרימע ,ןופצה דוקיפ ףולא
,הרואת תוצצפ ורונ ןוסאה םוקמ לעמ .הימס בוט-םוי
ילייחו ,תיאבצה תונברה ישנא ,םיאפורה ולעפ ןתוסחבש
.תוצצפ קוליסל הדיחיה

ריוואה-ליח תודלותב רתויב דבכה ןוסאה הז היה
זרכוה ימואל לבא םוי .המהדתב התכוה הלוכ הנידמהו
באכה ,המהדתהו םלהה" .תויוולהה ומייקתה ובש םויב
הכבמה ,לארשי תנידמ יחרזא לכ לש םתלחנ םה ןוגיהו
,יכדרמ קחצי ,ןוחטיבה רש רמא ,"הינב יבוט תא ברעה
תוביסה תא תוידוסיב רוקחל םישוחנ ונא" .ןוסאה רחאל
תקפהלו תמאה רקחל עיגהל תנמ לע ,דבכה ןוסאל ומרגש
קומע באכבו רחינ ןורגב ,תעמוד ןיעב .םאולמב םיחקלה
הנורחאה םכרדב הינבבש םירקיה תא הלוכ המואה הוולת
."םרכז םע דחייתתו

דומעל ירבע דוד ('לימ) ףולאה תא הנימ ןוחטיבה רש
לירפאב 16-ב .הנואתה תוביסנ תקידבל הריקחה תדעו שארב
עובקל החילצה אל הדעווה .םכסמ ח"וד הדעווה המסריפ
יאדוול בורק יכ םא ,ןוסאל הרישיה הביסה תא תואדווב
הייארה רשק ןדבוא בקע שונא תועטמ האצותכ םרגנ ןוסאהש
םיהבגבו םילולסמב הכישחב וענש ,םירועסיה ינש ןיב
.םיבלטצמ

שרידי המסוק של תמיר ,קדבמ עצבתה הריקחה תדעוול רזעכ
א"סאנ לש היצלומיסה ןקתימב ךרענש
הנומתה התלע קדבמהמ .הינרופילקב
ןיטקה תושגנתהה ינפל הקדכ :האבה
ל"ז יול ישיבא טינרבקה לש וקוסמ
טינרבקה לש וקוסמ וליאו ,ותוריהמ תא
ימדיק תויהל רבע ל"ז ןדע שישי ן"סר
.יול לש קוסמל תיסחי
לחה תושגנתהה ינפל תוינש 20-כ
רעפה תא רוגסלו ץיאהל יול לש וקוסמ
,ןדע לש וקוסמ ןיבל וניב
.תושגנתהה תדוקנל דע

לחץ כאן כדי לחזור לדף הבית


ישאר ףד