ונתרישו םיריכמ ונא ,תע םרט ,ךמלועל תכלה וב םויל דעו תסייטל ךסויג םוימ
.ןייל ותואב
.ךומכ ןיאמ סמונמו טקש ,עמשוממ לייח
.ןורחאה ךמוי דע תראשנ םג ךכ ,ןמזה םע תייהנ הלועמ עוצקמ שיא םג
רחואמ רתוי רוזחל תחטבה הלש ,הנורש אמא םע הנורחאה ךתחיש תא ינא רכוז
.ברעב
.ךתמשאב אלו וז החטבהב דומעל תלוכי אל
,לובג תעדוי אל ךילא ונתבהא םגו ,לובג העדי אל ךתחפשמל ךתבהא
.םיעוגעגה םג ךכ
.יריקי ךילע יל לבח         ךילע רומשל ונעדי אלש רעטצמ
                    בקעי ןולחכ