רימת

,םימורמבש שפנה

,םיננעל חרופו הלוע - תפקרה חרפכ עונצ

,םיפקתשמ םיימשה ,תולוחכה ךיניעל דעבמ

,םימורמל וניטבמ ,ךילא תואושנ ונניע

,םימלועל הבכת אל - תיכזש הבהאה שא

,םייחה רורצב הרורצ ךתמשנ אהתםימלועל יח


                      אבא