םיציצמה


םיכחמו תוטימה ךותב ונייה ,ןושיל םיכלוה םלוכ ןהב תועשל וניכיח דימת
ונחנאש עדיי אלש ידכ לכה ,טקש לע םירמוש ןבומכ ,ורדחל עיגי רימתש תונלבסב
,םירע
ךכו דיב ןופלט ,םויה תא םייסמו הטימל סנכנ רימת וב עגרה עיגה ףוס ףוסו
,החיש הליחתמ
הל שחול ותוא םיעמוש ונייה ,תיוור םע חחושש ןמזב ,וב ץיצהלו טטוצל ונבהא ,ןכ
עובק רבסה עמשנ דימתו ,ונרכיה אלש םיקיחצמ תומש ונעמש הביח תולימ
"!!!םינשי םה ,אל" תיוורל
.םיחלצומ םייחל םיפיט ונלביק זא רבכ ךכ


דביר, אורי ותמיר

           ירואו ריבד