ןומרחב יקס


.הליגרל ונאצי לירפא שדוח ימימ דחאב
,הליגרה לוצינל תויצפוא הברה ויה אל וז הפוקתב ויהש םייפרוחה םימיה ללגב
.יקס תושעל תוסנלו ןומרחל עוסנל ונטלחה ןכל
העבראל םיעסונו םישגפנ ינאו רפוע ,יתיא ,רימת רקובב ןושאר םויבש וננכית
ונפה יוציפ רותב .אלמ אוהש ררבתהו "ןופצה ןולמ"ל ונרשקתה .ןומרחל םימי
םילייח ליבשב לבא "ןופצה ןולמ" לש המרב אל אוהש ,"לטימ ןולמ"ל ונתוא
.בוט קיפסמ היה אוה םלשל ונשרדנש ףסכה םוכס ליבשבו
,םינושארה ןיב םשל ונעגה .ןומרחה ןוויכל ונעסנו רקובב םדקומ ונמק ינש םוי
.רתאה תחיתפ םע שממ
.םיליחתמל דעונש ןטקה לולסמב ונשלג הלחתה רותבו דויצ ונרכש
הזו אשונב גשומ היה אל ראשה לכל ,יקסב עדי תצק ול היהש דיחיה היה רפוע
ינאו רימת ,ךישמהל לכי אלו תוליפנה תחאב ךרבב עגפנ יתיא ,חטשה ינפ לע הארנ
.האלה ךישמהל ונתוא הלשיח קר הליפנ לכ לבא ,םימעפ רופסניא ונלפנ
.ינוניבה לולסמל תולעל יאדכש טילחה רפוע תוליפנ לש העש ירחא
,דבל ראשיהל יתיצר אלש רחאמו ןיינעהמ בהלתה רימת לבא ,יתססיה יד ינא
.הירטיפקב יתיא תא םיריאשמ ונחנאשכ ינוניבה לולסמל ונתשולש ונילע

.הינשהמ תבאוכ רתוי הליפנ לכו םימעפ ןומה ונלפנ ינאו רימת השק התייה הלחתהה
םיוסמ ןמז ירחא .השילגל השילגמ ונרפתשהו ןיינעה לע ונטלתשה טא-טא
הירטיפקל ונדרי .הקספה תושעל ונטלחהו ונפייעתה
.תסייטהמ תונב םע בשוי יתיא תא ונשגפ םשו

המיהדמ הרוחב ונילא הפרטצה םעפהשכ לבכרב בוש ונילע החונמ לש העש ירחא
.שולגל ונל רוזעל הטילחהש ידע םשב
לולסמל תולעל םיטוהל ךכ לכ ונייה אל ינאו רימת .לודגה לבכרל הילעל ונגראתה
.הרוחב דיל ונמצע תא ליפשהל וניצר אלש םג המ ,הז לע תכלל ונטלחה לבא לודגה
,םהירחא ינאו רפועו םינושאר ולע ידעו רימת .תוגוז-תוגוז ונבשי לבכרב
ונאניק ינאו רפוע םיהדמ היה ןוילעה רתאל הילעב רוקה
.ינשה םע דחא קר ונככחתה ונחנא וליאו ידע םע ךכחתהל תורשפא ול התייהש רימתב
תושעיהל ןבומכ תבייחש הדיריה .לבכרהמ תדרל ןמזה עיגהו היילעה ףוסל ונעגה
עירפהו רשי לפנ רימת ,ידעו רימת ויה ודריש םינושארה .העורג התייה ןומזתב
.ותא דחי ונלפנ ,רימתב עקתיהל ונדחפש ינאו רפוע ,לבכרה תעונתל
?יקס תושעל םיעדוי אל ונחנא םא ונילע המל ,ונילע וקעצ לבכרה דיל ויהש םיכירדמה
.ונתוא הסינכה איה רוב הזיאל הניבהו הלהבנ ידע עגר ותוא
.גואדל אלו רדתסנ ונחנא ,רדסב לכהש םיכירדמל ונרמא דימ
רימת וליאו רדסב תיסחי יתייה ינא ,ורדתסה רפועו ידע ,ןורדמב שולגל ונלחתה
הרשע ררגנ אוה הליפנ לכבו ,הליפנ םירטמ השמח לכ .בכוכה היה תאז תמועל
.ומצע תא רוצעל חילצהש דע םירטמ
רימת וליאו גלשב עוקת ראשנו לגרהמ ול אצי םיישלגמהמ דחא תוליפנה תחאב
ידכ גלשב ספיט אוה ןכמ רחאל .רצענש דע םירטמ המכ דוע לגלגתהל ךישמה
.שלגמל עיגהל
.םיצורמו םירשואמ ךא םיבאוכ םילובח ונייה הטמל ונעגהשכ םויסב                    ןורוד בבוד
        תסייטהמ רבח