צנחן חנוצ רימת יחא


צנחן ,חנוצ רימת םויה ,ונשגרתה ונלוכ רקובב
,החינצב תוזחל ונאצי
אל ףא םלוא ,םינחנצ םישפחמ ,םיימשל םילכתסמ ונא ,הלודג התייה הבזכאה ךא
,קפואב דחא חנצמ
.הקזח חור בקע הלטוב החינצהש רבתסהש דע דועו דוע וניכיח

ףוחל ונאציו ונשגרתה ,וננוכתה ןבומכ ,חנוצ רימתש ונרשבתה םימי רפסמ רובעכ
.רזלג תחפשמ תיבמ ללוהמה ןחנצה תא תוארל םיחמלפ
רימת והימ תוהזל יניע תא יתדקימ ,םינחנצה וצפק םכותמו ,וחיגה םיסוטמ ינש
.ספספנ אמש ,ןוחטיב רתיל ,םלוכ תא םלצל הטילחה ץחל בורמ אמא ,אוושל ךא
,וינפ לע הרידא החמשו ונילא ברקתמ קוחרמ רימת תא וניאר החינצה ףוסב
,רמא אוה "ףייכ הזיא"
.רימת הנע "יאדו" "?בוש תאז תושעל ןכומ תייה "הלאש אמא
חונצל ןכומ תייה ,ונ" רימת תא ונלאש םיחמלפ דיל ונרבעשכ םימי רפסמ רובעכ
"?בוש
צנחן !!! אל - תיעמשמ דח התייה הבושתה םעפה


תמיר ודביר

           ריבד