ךתוא יתיארש ןורחאה עגרב ימצע תא אצומ ינא םעפל םעפמ
,ענומ רבכ היהש ,קוסמל תילעש ינפל הקד היה הז
.רזח אלו ךתיא אירמהש קוסמה
.םולשל ףפונל תחכש אל
.ךכרד תקדצב חוטבו ,םימתו קזח תייה
קוסמה תא תוארל יתקפסה תארמהש רחאל
הנטק הדוקנל ךכ רחאו עגרל עגרמ ןטקל ךפוה וכותב התאו
.תמלענ ףוסב .עיקרב הלעמל אוהש הפיא היולתה
רתונ וניבילב תייהש םוקמבו ,תכלה רימת התא
.דילגי ללכב םא יתמ עדוי ימש עצפ
.םחנתהלו וב זחאהל ןתינש אוהשמ אצומ אל ינא
רזוח ןמזה לכ בלהו השק השוחת קר תמייק
.חכשנ אל םלועל ,רימת ךתוא חכשנ אל םלועל : רמואו
                   .'ב ןייל .ילא
                      .באכב