"לרוג תועבג"ב טולימה


.םיסטומ םיאנוכמ סרוק תרגסמב רבעומש ,סרוק והז השבי/םי טולימ
םיבהל בושיי רוזאל עיגהל ותרטמו "לרוג תועבג" ארקנש רוזאב השענ טולימה
.ךתוא וספתי 669 תדיחי ישנאש ילבמ
רפחתהל דציכ ונדמל םש םינצינ ףוחל סרוקה יכינח לכ ונעסנ טולימה רקובב
.השק העשל - םיקתממ הברה ונסמעה ךרדב ,תוותסהלו
.יכונאו תרחא תסייטמ ףסונ רוחב ,רפוע ,רימת תא הללכ ונלש טולימה תצובק

דע עיגהל התייה הייחנהה רשאכ בגנה תטרדנא דיל טולימה לחה ברעב שש העשב
.םיבהל תמוצל רקובב עבש
עבש ראבל הסינכב הנטנאל דע תכלל יתעצה ןכ ינפל םוקמה תא יתרכהש ןוויכ
.םיבהל תמוצל דע רשי וקב םשמו
דימ ונדרי ,ונרבעל ענ רוקרז וניארו עיגמ 669 לש .נ.נה תא ונעמש הכילה ידכ ךות
.ונכרדב ונכשמה ונאו רבע .נ.נה .ץראה לע ונבכשנו תויאיגה דחאל
תליכא ידכ ךותו ,עבש ראבל הסינכב חונל ונרצע הכילה לש תועש שולש רחאל
עבש-ראבב תסייטהמ ןתיא לש הנותחל ךותחל יאדכ ילואש ונבשח םיקתממ
.ןתחתמ ןתיא םוי לכ אל תאז לכב ,םיבהל תמוצל בורק םיפמרטב רוזחלו
.םיבהל ןוויכל תכלל ךישמהל ונטלחהו רבג סרוקהמ ונתוא וקרזיש דחפה
,דואמ בחר לחנ לעמ רשג לע תבכר תליסמ תרבוע ךרדה לש םיעטקה דחאב
ונעגהשכ .לחנה תא תולעלו תדרל חוכ ונל היה אל יכ הליסמה לע תכלל ונטלחה
? העיגה ימו הרוחא ונלכתסה ,רזומ שער עמשנ רשגה עצמאל
רשגה ףוסל ונעגהשכו הליסמה לע ץורל ונלחתה .חלמה םימ אשמ תבכר ,ןבומכ
ינא .תבכרה הרבע רתוי רחואמ הקד יצח .ונבכשנו הליסמהמ יצחו רטמ ונדרי
דועו תבכרל שיש חוכהו שערה .דחפ בורמ םינבל וניה ונלוכו ןכ ירחא ונמקש רכוז
לע תכלל ונרזח דימ .םהלש תא ושע הנממ יצחו רטמ םיבכוש רשאכ דחוימב
.רתוי חוטב ךא הליסמהמ ךורא רתוי תצק םנמוא היהש ליבשה

תמוצמ רטמוליק ךרעב קחורמ היהש םוקמל ונעגה רקוב תונפל םייתש העשב
.ןושיל םירצענ ונחנא ןאכש ונטלחה ,םיבהל
.רבדמה לש זעה רוקב תחא טולימ תכימש םע ץראה לע םירבג העברא ונבכש
םוינימולא היושעה הקד דואמ הכימש הניה טולימ תכימשש ,ןייצל רתוימ
.ףוג םוח לע רומשל הרומאש
םיפשונ שאר דעו לגר ףכמ םיסוכמ ינשה דיל דחא םידומצ ונבכש ,רוקמ ונאפק
.רזע אל הז ךא םח תצק היהיש ידכ הכימשה ךותל
טולימ ול םייתסה ךכו ןורחאה רטמוליקה תא ונכלהו ונמק רקובב שש העשב
.ונלש השביה

גבעות גורל


              ןטק ןרע
          תסייטל רבח