הדודמ תונורכז


ךויחו תודורו םייחל םע ןמנמשו הפי דומח דלי תדלונ
,המ לבא םיסקמ
!!! ןייכב דלי תייה
תא ריבסתש תעדה לע תלבקתמ הביס םוש ונאצמ אל
.יכבה
תמיר םג ,"ינייכב" ךל ונארק ןכל םינש רפסמ ךרואל ראשנ יכבה
המ" ךמא תא יתלאש דימת רפסה תיבל תכלל תלחתהשכ
"?ינייכב םולש
םינשה תורמל לבא ,יכבה לע תרבגתה םינשה ךשמב
.םויה ומכ הז תא תרכוז ןיידע ינא ורבעש

בדנתה ותיבב יתוא שגופ היהשכו ,ןוישר לביקו לדג רימת
לע ונחחוש ךרדב ,תוינקה ילס לכ םע יתוא ריזחהל
ונינש יכ ונקתש ללכ-ךרדב לבא הרבח שי םאו ה'רבחה
.ךכ-לכ םינשייב
ןולסב םיבשוי ונייה ,םיכרצמה תא בוחסל תרזעש ירחא
.אבצה םויס םע ךדיתע לע םירבדמו
- הדובעו םידומילל רשקב תונויער ינימ לכ ונילעה
רקיעה הז ,םידומיל רמאו רזח דימת טרבלאו

,ףואשלו םדקתהל ,דומלל תיצר המכ תעדוי ינאו
דוע ונניא התא םויהש לבחו


                                   ינממ
                        יתא הדוד