.רימת תא ריכהל ןמז רתוי יל היה אלש תרעטצמ ךכ לכ ינא
דובכ הזיאו ,םכל אוה בושח המכ , והימ ,רימת תא ריכהל יתדמל םככרד לבא
.ותוא םיבבוסה לכלו ותחפשמל איבה הוואגו
המכ דעו ול שי האלפנ החפשמ וזיא האורו טיבמ אוה הלעמל םשש החוטב ינאו
.ורכז תא רמשל םיגאודו םיעגעגתמו םיבהוא
יסעור

,הלילה עצמאב סוטממ לפונ םדא םא
.ותוא םירהל לוכי ודבל םיהולא קר
,הלילה עצמאב ולצא עיפומ םיהולא
.וירוסיי תא גיפמו שיאב עגונו
,ומד תא החומ וניא םיהולא
.שפנה וניא םדה יכ
,וירבא תא קנפמ וניא םיהולא
.רשב וניא שיאה יכ
וב טיבמו ושאר תא םירמ ,וילא ןחוג םיהולא
.ןטק דלי אוה שיאה םיהולא יניעב
,תכלל הצורו עברא לע תודבכב םק אוה
.ףועל םייפנכ ול שיש שיגרמ אוה זאו
,עדוי וניאו לבלובמ שיאה ןידע
.לוחזל רשאמ ףחרל רתוי םיענש
ושאר תא ףטלל שקבמ םיהולא
.המהמתמ אוה לבא
שיאה תא ליהבהל הצור וניא אוה
.הבהא לש תותואב

הלילה עצמאב סוטממ לפונ םדא םא
.הליפנה ףוס תא ריכמ םיהולא קר
יסעור


                            םכלש
                      ןוזיבג ןרק