הרטשמהו רימת


"!םירטוש יתוא םיספות אל םייחב"
.בבוד לש רורחשה תביסממ ה'רבחה לכ ונאצישכ ,הוואגב רימת רמא

...אובל הרחיא אל הלילשה ףאו ,ףצרב תוחודה עיגהל ולחה עגר ותואמ

מכונית משטרה

.הנומידב הכרענש תסייטהמ רבח לש הנותחל םירבח רפסמ ונמזוה 1995 טסוגואב
,(ידגו בבוד) ונחנאו ל"ז ילופ ,רפוע ,רימת ונפסאתה הנותחה ינפל דוע
.תליאב עובש ףוסל הנותחה ירחא ךישמנש ונטלחהו
םדוק םייעובש לביק רימתש שדחה בכרה תא ןוחבל הבוט תונמדזה וזש בשח רפוע
.וזכ הקידבל הברעה שיבכ ומכ ןיאש ומיכסה םלוכו
.המורד הכורא העיסנ דוע ונל הפצמ יכ הברה לוכאל םיכירצש ונטלחה הנומידב הנותחב
תמייוסמ העשב רשאכ םיללותשמו םידקור ונלוכ תא םירכוז ונחנא
.תליאל עוסנל ןמזה עיגהו ןיינעה תא וניצימש ונשגרה
.רפוע לש בכרל ףרטצה ל"ז ילופו רימת לש בכרל ונפרטצה
.שדח בכר לש חירה תא ןיידע היה רימת לש השדחה הדנוהל ,הביהלמ התיה העיסנה
,ולש בכרה יעוציב תא קודבל טילחה רימת הברעה שיבכל ונעגהשכ
תפרוטמ העיסנב ונלחתהו ,וירוחאמ ונעסנ זא דעש רפוע תא ונפקע
.(וזכ העיסנ ונעסנש ןימאמ אל ינא תצק יתרגבתהש םויה)

וניצימש ונטלחה םיוסמ בלשב .וירחא רפועו זגה תשווד תא טוחסל טילחה רימת
רימת לש הדנוההש הנקסמל ונעגהו הדנוהה לש תלוכיהמ םיימשב היה רימת ,בכרה תקידב תא
קוחרמ וניאר טאהל ונלחתה רשאכ .המש תאו הריחמ תא הקידצה
תוריהמ לע רימת תא וספת םירטושהש ונדחפ דצב רוצעל ונל תנמסמש הרטשמ תדיינ
.לויטה תסירהלו ורצעמל םרוג היהש רבד רתויב ההובג
מכונית
.םירטושל רמול המ ונבשחו דצב ונרצע
ש"מק 120 לש תוריהמב עסנ אוהש הארמ תנומכמהש רימתל רמא רטושה
.ותנגהל דיגהל שי המ רימת תא לאש רטושה (!ונעגרנ תוריהמה וזש ונעמשש)
."שרוד שיבכה" :השוב אלל דימ הנע רימת
וליפא קוחצמ "ונלפנ" ונלוכו הזה םיהדמה טפשמה תא ןיבהל הינש ונל חקל
:ביגה "עבורמה" רטושה קר ,לודג ךויח הכייח תדיינב תרטושה
."?טפושל רחמ הז תא דיגתו ךתוא רוצעא ינאש הצור התא"
תועט התייה ילואו השפוחב םילייח ונחנאש ריבסהל ונסינו וירבדל ונצרפתה ונחנא
רבד םוש רימת לש םינינפה ירחא םלוא .םיצורית ינימ לכ דועו תוריהמה תאירקב
.ח"וד ונלביקו רזע אל
תוחודה לביטספל החיתפה תיירי קר היהת וזש ונמצעל ונראת אל תמאה תא רמול םא
.חכשנ יתלב עובש ףוס ותואב תויהל דמעש

הז השע רימתש ןושארה רבדה ,תוצח תעש התיה העשהש תורמל .תליאל ונעגה תוקד 20 רובעכ
.וירוהל רושק רימת המכ ונבה עגר ותואב .רדסב לכהו עיגה אוהש ומיאל עידוהל
,ףוחה לע וקסידב דוקרל םיכלוה ונחנאש ונטלחה לייחה תיבב רדחב ונגראתהש ירחא
ונבהלתהו ונללותשה תסייטהמ ונאבהש םיצחלה לכ תא ונקרפ ברע ותואב
.ברעה "ירמסמ" ונייהש רמוא יתייה

םוי רוציקב הננב לע ונילע ,םיב ונפזתשה תרחמל
תמיר גלזר תוינוכמה לא ונרזחשכ .ףירטמ
.רימת לש בכרה לע קר ןבומכו הינח ח"וד ונל הכיח
.ונחור תא רבש אל הזה ח"ודה םג ךא

,ונרדנגתה ונלוכ .האיציל וננוכתה ברע ותואב
.יבולל ונדריו ולש עובקה CK-ה תא םש רימת
תופי תורוחב הברה ויה ,הלועמ התייה הקיזומה
.םימשב התייה תובהלתההו
תסייטהמ תלייחב קפתסהל טילחה המ םושמ רימת
,םש ונשגפש
.ידמ רתוי הפיט התשש ללגב הארנכ
,וילא הקבדנ טושפ הרוחבה .רימתב יולת היה לכה הז עגרב
.הברה ותונשייב ללגב הארנכ הזמ דרי אוה לבא

.רדחב דבל אל ונאש וניליגו םייותש יצח לייחה תיבל ונרזח הביסמה םויסב
.רכומ אל ףסונ רוחב ונילא ופריצ ,השיש לש רדחב השימח ונייהש רחאמ
אוה רקובב ששמ .תויקשל ןועגיש שי רוחבלש רבתסה רקובב תרחמל
.ולש תויקשב תוינלוקב שפשפמ לחה
.ןושיל ונרזחו ונקחצ ,ונררועתה ונלוכ רדחהמ אציש רחאל .בר ןמז ךשמב
.ץראה זכרמל הרזח העיסנב ליחתהל רשפאו תליא תא וניצימש ונטלחה םירהצב
ןילנרדאה לכ תאש רחאמ ירמגל םיעוגר ונייה וז העיסנב ךולה העיסנה תמועל
.תליאב ונראשה ונלש
ןבומכו ףוקעל טילחה רימת ,קקפל ונעלקנ העיסנב םיוסמ בלשב
משטרה רבוע אוהש קוידב רימת לש לזמה םע
.הרטשמ תדיינ ולומ העיגמ ילאמשה ביתנל
.ינמיה ביתנל רזחו הפיקעה ןויסינה תא לטיב רימת
.הנוכנ אל הבשחמכ רבתסהש המ ,רופיסה רמגנ הזבש ונבשח
.רוצעל ול הנמיסו הסרפ בוביס התשע תדיינה ,ביתנל רזח רימתש ןמזב
.העיסנב םייתניב וכישמה ילופו רפוע
.ישילשה ח"ודה תא "חירהל" ונלחתהו ךרדה דצב רצע רימת
.העורפ הגיהנב ותוא םישאה רטושהו ההדזה רימת "?בכרה לעב ימ" לאש רטושה
:אובל הרחיא אלש רימת לש הקרבהל וניכיח הז עגרב
.רטושל רימת רמא "!טושפ גהנ ספות התא שיבכב םישירכה תא סופתל םוקמב"
.ןושארה םויהמ רטוש ותוא היה אל הזש לזמ
רטושה ול הנע ,"םישירכהמ דחא התאש חוטב ינא"
.ףסונ ח"וד לביק רימתו רזע אל רבד םוש לבא רטושה לש ותעד תא תונשל וניסינ .ןוכנ ןוכנש המ
,ךרדה דצב רפוע לש בכרה תא וניאר םירטמ 500 ירחא .העיסנב ונכשמהו בכרל ונסנכנ
קוחצב וביגה ילופו רפוע .ח"ודה םע ילופו רפועל ףנפינ רימתו בכרל ליבקמב ונרצע
רימת ללוכ םהירחא ונחנאו
...לזמ הזיא .קלח הרבע העיסנה ראש             ןורוד בבוד
         ןייטשנרוה ידגו


                                            ...רבד ףוס
     ,לזמל וטואב שחנ לש לשנ היה רימתל
      -הנעטב לשנה קרזנ תוחודה לכ ירחא
                 ...סחאנ לזמ לבא לזמ איבהש