וימי ימדב


.הילגנא זכרמבש ירטנבוק ריעב יסופיט ירירגס םוי ירהצב 14:00 התיה העשה
רזומ תצק יל הארנ החישה ןמז .ימיא התיה וקה לש ינשה רבעמ .לצלצ ןופלטה
ברעה תועשב ןלוככ ןבור תולהנתמ ויה תיבה םע ןופלטה תוחישש הדבועה רואל
הצק היה אל ךא יבלב ןנוכ הרמ הרושב ינפב דמוע יננה יכ ,ששחה .תומדקומה
,אווש תקעזא יכותב הללוחתנ יכ ,יתיוויק .םירומא םירבד המב טוח לש והצק
.הבורקה םתביבסמ קוחר םיאצמנה םישנאל תורוקה תובר ינמ תחא

ןוסא" הארקנ םימילש הארונה הנואתה לע ונרשבתה ,ןכל םדוק םיימוי
לש םימיב הקזחה תוכיישה תשוחתב ןייפואמ לארשיב בשויה םעה ."םיקוסמה
ךכ לכ קוחר םיאצמנ רשאכ רתוי ףא קזח ןויבצ תלבקמ וז השוחת .םישק תונוסא
ביבש לכ לבקל תנמ לע דחי ונסנכתה תושק תורושבב בטיה םילגרותמ .תיבהמ
םיעגר םתואב .טנרטניאה ךרד רקיעבו םינושה תרושקתה יעצמא תועצמאב עדימ
.הרקמל תישיא ךכ-לכ העיגנ יל היהת יכ ,יתרעיש אל

עמשנש םילימ דמצ .ןופלטה וק לש ינשה רבעהמ הרושבה התיה וז "גרהנ רימת"
המלע ידי לע הרבע שממ תוינש ןתואב .ירשפא יתלב ךכ לכ םויה םג עמשנו זא
דגנ תומילא הללכש) העדוהה תלבק םע יתבוגת רואל .םלועמ יתרכה אלש הילגנא
לכה םא יטירב סומינב הלאשו המלע התוא ידיל הרצע (ןופלטה ןקתוה וילע ריקה
אל ,םלוא ."רדסב לכה" ןכא יכ דבכ ילארשי אטבמב ךא התפשב הל יתינע .רדסב
.הנימאמ שממ אל איהש ןיחבהל השק היה

רתויב ילא בורקה רבחה היהש ימלו יל םיפתושמה תונורכיזה ופצו ולע תחא תבב
רימת לע בתכנ ובש רוזחמ רפס לכב יכ רמוא םא ןכתסא אל .ןוכיתה תפוקתב
דועו ...ראות הפי ,ןשייב ,טקש רוחב ,ומכ םירואית אוצמל רשפא היהי דימת
.המישרמה ותוזחו םילכה לא אבחנה ויפוא תא ראתל םיאבה םירואית הנהכו הנהכ

תועד לעב היהש רימת .רחאה רימת תא םג ריכהל תוכזה תא יל התיה ןכבו
םע ךבתסהש רימת ,רתיו אלו ץרמה לכב לסרודכ קחישש רימת ,תודחו תוצרחנ
םעונ תא ופילחהו ועטש שי .(העונתה תרטשמ קר התיה וז םא םג) הרטשמה
אל רימת ךא תושדחכ םישנא המכו המכל עמשיי הזו ןכתיי .תושידאב ויתוכילה
ךות םינווגמו םיבר םיאשונב ותעד עיבהו םיימעפ אלו םעפ אל ונושלב ךסח
.המשל היואר תויניצו יטסקרס רומוהב שומיש

.קומע םירדוח טלחהב םיטקש לוכיבכ םימ

.ךורב ורכז יהי             ןליא