םייח תורוק

3.7.1972 ,ב"לשת זומתב ב"כ םויב ביבא לתב דלונ ,סומעו הנורש ןב
תיבב הליחת דמל רימת .ןולוחב ררוגתהל ותחפשמ הרבע, 1978 תנשב 'א התכל ותיילע םע
."ןרא ןמלז" ותיבל בורקה רפסה תיבל רבע הנש רובעכו ,"תויראה רעש" ידוסיה רפסה
תופתתשה היה ירקיעה וביבחתשכ ץראב לייטל ותחפשמו רימת הברה ותודלי תונשב
גהונ ול היה .תע התואב ץראב ומייקתהש תודעצה לכב טעמכ ףתתשה רימת .תודעצב
הכחמ היה רמגה וקב ללכ ךרדב .הטיאל הדעצש ותחפשמ תא םידקהלו המידק תכלל
.וראווצ לע הילדמ םע ונלוכל
.תינויע המגמב םייס םש ,תרש תירק ןוכיתה רפסה-תיבב דומלל רימת רבע ותורגב םע
.םינותיעו תוידפולקיצנאב בר ןיינע הליג אוה .טקשו ןשייב דלי ,בוט דימלת היה רימת
,ריוואה ליח לש ינכטה רפסה-תיבב ג"י התכב וידומיל תא ךישמהל רימת טילחה ןוכיתה ירחא
.הפועת תואנוכמ תמגמב םיאנכט לולסמב
דיקפתב ,ףונ-לת סיסבב ,ריוואה ליחב בצוהו ל"הצל רימת סייגתה 1992 ראורבפ ףוסב
.םיקוסמ יאנוכמ
תפוקת ףוס תארקל .ודיקפתל רוסמו יניצר ,ההובג תישיא המר לעב רוחבכ הלגתה רימת
.החינצ סרוק רבע ותרגסמבש ,רעס יקוסמב םיסטומ םיאנוכמ סרוק םייס הבוחה תורש
אלימ רימת .קוסמ תווצ שארל רימת הנומ ןמזה םע ,עבקה תורישב לחה 1995 ראורבפב
,ותוריסמל ,תיעוצקמה ותלוכיל הצרעה יאלמ ויה וידקפמו ,דואמ הבוט הרוצב ודיקפת תא
.ןיגפהש הברה תוירחאלו תוניצרל
.םייחרזאה וייח תא ןנכת רבכו 1997 ראורבפ ףוסב עבקה תוריש תא םייסל דתעתה רימת
,הפיחב ןוינכטב קר תאז דומלל לכויש ול ררבתהשמ םלוא ןיינב תסדנה דומלל שקיב אוה
ראשיהל לכויש ידכ ןולוחב יגולונכטה ןוכמב בשחמ ידומילל םשרנו ויתוינכות תא הניש
.דואמ רושק היה םהילא ,תיוור ותרבחו ותחפשמ ינב תברקב
רועסי יקוסמ ינש ושגנתה תע ,םיקוסמה ןוסא עריא (4.2.1997) ז"נשת טבשב ח"כ םוי ברעב
וגרהנ ןונבלב תיעצבמ תוליעפל םכרד תא ושעש םימחול 73-ו בושי ראש בושיל לעמ
.24 ןב אוהו רזלג רימת ל"סר היה םהיניבו
.ןולוחב יאבצה ןימלעה תיבב םימלוע תחונמל אבוה אוה
תסייטב סטומ יאנוכמכ תריש רימת" :החפשמל בתכ ,קחש ןיקפיל ןונמא זאד ל"כטמרה
ודיקפת תא אלימש,רוסמו יעוצקמ" :וידקפמ י"ע ראותו ."ריוואה ליחב הנושארה םירועסיה
םיבבוסל עייסל תונוכנ ןיגפהו וכויחב טלב רימת .ול תינייפואה ,הטקשה וכרדבו תוצירחב
."תע לכב ותוא
יאנוכמכ ךמסוה ןכלהמב ,םינש 5-כ תסייטב תריש רימת":בתוכו ףיסומ הדיחיה דקפמ
םע .רתויב בוטה דצה לע ,הלודגכ הנטק ,הדובע לכ עציב .תיעוצקמ הבישח ןיגפהו סוטמ
לבוקמו בוהא היה .ותוא ןייפאש ישפנה טקשבו ותוולשב דחוימב רימת טלב ,ונילא ועיגה
."אוה ותבוט ינפל ותוא םיבבוסה תבוט תא םש רימת .וירבח לע
ירואו ריבד -םיריעצ ינשו יקיו תוחא ,םירוה וירחא ריאשה רימתלחץ כאן כדי לחזור לדף הבית


ישאר ףד