,תיב לש שיא היה רימת
םילודג םירופיס לש שיא אל
.םיטושפו םינטק םיעגר לש אלא

תליכאב רקובה תא חתופ היה ותודלימ דוע תרכוז ינא
סוכ ןבומכו 'גטוק לש המלש אספוק ,הינבגע םע התיבח
,ןומיל םע הת
.חלצ אל הז טירפתמ וטיסהל ןויסנ לכ
:לשמל םינשה ךרואל ועיפוה םיפסונ םיעובק םילגרה
תועדומ ללוכ ופוס דעו ותליחתמ םוי לכ ןותיע תאירק
.םישורדה רודמו סקסה תועדומ ,לבאה
דימתו ךשוחב לבז םיקרוז אלש תולפט תונומא לשמל וא
.תוכופה םילענ רדסל ךירצ

תמיר בצעדת הגלבוע הדעצב .תודעצה תרוסמב ונלחתה עברא ןב היה רימתשכ
םיעדוי אל ונחנאש טילחה רימת ,עובלגה תדעצ ,הנושארה
חנאנ ונתיאמ דחא לכ .םילחדזמ אלא הכלהכ דועצל
רעפ חתפנ ךכ ,ץרמב תכלל טילחה רימת קרו ןנולתהו
ותוא ונאצמ ףוסבל ,קפואהמ םלענ רימתש דע לדגו ךלהש
.ונל הכחמו עלס לע בשוי ,הדעצה ףוס ינפל רטמוליקכ
,אבצהמ רזוח היה רימת ,תיבה דיל דועצל ונכשמה לדגשכ
דירוהל ידכ ,הכילהל וילא ףרטצהל יל עיצמו לכוא
.ןמזה םע החפטש סרכה תא
,תומדקומה ברעה תועש תא םיריבעמ ונייה ךכ
,םויה וילע רבע ךיא יל רפסל גהנ רימת תוכילה ןתואב
םג ךכ ,טרפ ףא ריסחהל ילבמ ,ויה תויושחרתה וליא
ןכיה ,קוסמה יקלח לע יתדמל ,םירועסיה לע יתדמל
אוה תישעמה המלשהה תא ,ודיקפת המ ,קלח לכ םקוממ
.סיסבב ךרענש םירוה םויב יל ריבעה


,"םיממעשמה" ,הלאה םילגרהל תעגעגתמ ךכ-לכ ינא
לדגש רבחל תעגעגתמ ךכ-לכ ינא ,"םמצע לע םירזוחה"
.ינבל ,תיבב יתיא                       אמא