דבכ םשונ


,ףוס םי לש ויפוימ תונהלו לולצל ונטלחהו תליאל ונדרי
.הלילצל שורדה דויצה לכ תא רוציקב ,ןצמח ינולב ,תופקשמ ,הלילצ תופילח ונרכש
...םימה תחת ונל תורקל לוכי המ עדוי ימ תרחא ,הלילצה ךירדמ לש ויתורישב ונרזענ ןבומכ


.וירחא ונחנאו ונינפל םדקתה ךירדמה ,ונינפל הלגנש הממ תוקומע ונמשרתהו הלילצב ונלחתה
.וניתוקעז תא "עמש" אל אוהש ךכ ,ונינפל םירטמ 5 היה ךירדמה ךא ,הרזעל קועזל ונסינ ,קנח ונשגרה תוקד רפסמ רובעכ
.םימה ינפ לא תולעל ונטלחהו ,הישות וניליג
...לזמ

...השעמ ףוס
- ךירדמה ינפב ןנולתהל טילחהו רתיו אל רימת .םינולבב ןצמחה רמגנש רבתסה
"? ןולבהמ ןצמחה רמגנש ןכתיי דציכ "
."דבכ םשונ טושפ התא" - רמא םגמגל ילבמ ךירדמה

תמיר ועופר

                 ארזע רפוע