burger king
שיש םיעט יכה


,רימת לש תיעמשמ דחה ותעיבק תובקעב ואיצמה הארנכ הזה וגולסה תא
.שיש רתויב בוטה רגרובמהה הז יכ
.םירוצעמ אללו תימוי-םוי התייה ונתלילז
,ובצמב יתוא םישאה םנמוא אוה ,תראפתל סרכ חתפל לחה רימת וז הדמתה תובקעב
הנורחאל להנמ אוהש םיבוטה םייחה לשב העיפוה סרכהש יתנעט ינא ךא
...הלוח היה אלש תורמל ,ןומיל םע הת סוכב חתופ היה רקובה תא
.םינדעמ ינימו וקוש תותיבח הללכש זבלא לצא הבוט רקוב תחורא םילכוא ונייה ךכ-רחא
...גניק רגרוב - םירהצב
burger king אמא לצא הלודגה הלילזה - ברעבו
.תיור לצא ךכ רחאו

:רמאו ,הגיגחל ץק םישל טילחה רימת דחא םוי
,!רגרובב לוכאל רתוי ךתיא ךלוה אל ינא"
ותעיבקל רימת םע יתמכסה ."ןימשמ ינא ךללגב
. רגרובב לוכאל אל
,םירהצ ןושיל ןולמל תכלל יתטלחה םוי ותואב
,לודג בער יתוא ףקת ,הטימב בכוש ידועב עתפל
,הבערה ינטבב ללעתהל רשפא יאש יתטלחה
.רגרובה רבעל יתאציו

,הלודג רפוו תחורא ןימזמ ידועב
...ןחוטו בשויש רימתב ןיחבמ ינא
"? אה ,סרכה תא חפטמ"
..ורבעל יתקעצ             ארזע רפוע