םינופלטה תכמ


ויה ותוישיאב ןייפאמ וק םלוא ,םירבד הברה רימת לע רפסל רשפא
רימת תא יתרהזה ,היקרוטל ונלש לויטב .תיור ותרבחו ומאל םינופלטה
.ספיפ לכ לע חוודלו ,רבד לכ לע רשקתהל להונהמ רטפיש
.רפוע - יכונאו יאקרב ,ןונרא ,רימת ,לויטל ונאצי
,"! םירוהל רשקתמ אל התא הזה לויטב" - רימת תא ונרהזה
טלפון ,וניתצעל בישקה הניקת םיסחי תכרעמ לע רומשל הצרש רימת
! רשקתה אל - ןושארה םויב
! רשקתה אל - ינשה םויב
,ןופלטב רימת תא האור ינא ישילשה םויב
.יללגב תורצה לכש יתמשאוהו תוקעצ יתפטח החישה םויסב
,ונלרוגב הלע המ ררבל ידכ תוחפשמה ראשל הרשקתה ןונרא לש ותשאש רבתסמ
.תחלקמה תא ףטח ונלש רימת .םלוכ תא הממיח איה ךכ ידכ ךותש ןייצל רתוימ
.תיורו אמאל םוי-םוי רשקתהלו ורוסל רוזחל ימשר רושיא רימתל היה עגר ותואמש ,ןבומכ

ארנון, עופר, איתי ותמיר

           ארזע רפוע