רזלג רימת flower
ףטקנש חרפ
flower תמיר גלזר flower

ישילש םויב םייקתת הרכזאה
16:00 העשב 4.2.2020 -ה
ןולוחב ןימלעה תיבב
3.7.1972 תנשב א"תב דלונ רזלג רימת
24 ןב ותויהב לפנו סטומ יאנוכמ דיקפתב ריוואה ליחב תריש רימת
4.2.1997 תנשב םיקוסמה ןוסאב











יצרא דהל ,יצרא המלשל הדות
ימואלניב קזבלו