רזלג רימת flower
ףטקנש חרפ
flower תמיר גלזר flower

ישיש םויב םייקתת הרכזאה
09:30 העשב 3.2.2023 -ה
ןולוחב ןימלעה תיבב
3.7.1972 תנשב א"תב דלונ רזלג רימת
24 ןב ותויהב לפנו סטומ יאנוכמ דיקפתב ריוואה ליחב תריש רימת
4.2.1997 תנשב םיקוסמה ןוסאביצרא דהל ,יצרא המלשל הדות
ימואלניב קזבלו