רזלג רימת flower
ףטקנש חרפ
flower תמיר גלזר flower

3.7.1972 תנשב א"תב דלונ רזלג רימת
24 ןב ותויהב לפנו סטומ יאנוכמ דיקפתב ריוואה ליחב תריש רימת
4.2.1997 תנשב םיקוסמה ןוסאביצרא דהל ,יצרא המלשל הדות
ימואלניב קזבלו