,םייחב תעדל ךירצש םינטק םירבד םתוא לכ תא...
,וטואל רושקה לכב דוחייבו ,יתוא ןכדעל חרט רימת
מכונית ,שמשמ אוה המל וטואב רותפכ לכ יל ריבסהל לחה אוה גוחל יתוא חקלש םעפ
עיסיש האבה םעפב יתוא דמלל חיטבה ןכל ,םירותפכה לכ לע רובעל ונקפסה אל
.ונל אצי אל הרקמה דע לבא גוחל יתוא


...םייחב תעדל ךירצש םינטקה םירבדה ראש תא ונממ דומלל יתקפסה אלש לבח2003 הרכזא - ירוא


                   ירוא