,רורחש לע ונמלח      
,םידומיל לע ונמלח      
,הניגו ןטק תיב לע ונמלח      
.הנותח לע ונמלח      

,אשדב םיצצורתמ םידלי לע ונמלח      
,הבהא לע ונמלח      
,הנקז לע ונמלח      
.םלועל דרפנ אלש ונמלח      

,רזוח התאש תמלוח      
,ררועתנ ףכתו תוהלב םולח קר תואיצמהש תמלוח      
דימת ומכ ,דחי ונחנאש תמלוח      
םידליו הניג ,תיב םע ,םירשואמ ,םיבהוא      
דרפיהל הצור אל      
,םולחל הצור אל      
,דבל      
דבאש יצחה תא תשפחמ      
םולחל הכישממו תעגעגתמ ,תבהוא      גינה וילדים

                    תיוור