ןשייבו סייט


.שיבכה לע םג אלא ריוואב קר אל סוטל בהא רימת
.גהנ רימתו יתנשי ינא ,דודשאב הביסממ םעפ ונרזחש רכוז ינא
!!!ש"מק 180 לע הארמ םינועשה חולש יתיאר העיסנה ךלהמב יתררועתהשכ
...ריוואב קר אלו סוטל גהנ רימת ךכ

,ריווא תווצ ןולמב הנישל וילא יתפרטצה סיסבב םינרות ונייה יכונאו רימתשכ םעפ
טעמכ ,טקשב הל רמא אוה החישה ףוסבו תיורל רשקתה אוה ןושיל ונכלהש ינפל
.התוא בהוא אוהש ,דוסב
.בוט רבחו ןשייב רוחב רימת היה הזכ                  ןימי ןנור
                סיסבל רבח