הדירפ עגר


,תאצמנ ינא וב תוהלבה םולחמ ררועתהל הכחמ
,עיגהל םיכישממ םישנאה ךא ימצע תטבוצ
?רימת ןכיה ךא ,החפשמה הנה
?םהיניב רימת - םיריהבה םידמב םירוחב הברה ךכ לכ
?םלוע ירדס וכפהתה הנימאמ אלכ תדמוע ינא
?ונמז ינפל חרפה ףטקנ
,רקבל אוביש הצור ,םלוע ירדס וביתכהש יפכ ,לומקי אוהש הצור ינא
,םינטק ויהשכ ושעש יפכ ריעב םיינפוא לויט וננכת ביניו רימת לומתא קר
,דחיב חספ רדס ונישע לומתא קרו
ןתארקל דעוצו תוינכות ןנכתמ ותחרפת איש תארקל חרפ ומכ הפי ךכ לכ רימתו
-
.ומלשוי אלש תוינכות
.ןכתי אל הז
תאצמנ ינא וב תוהלבה םולחמ ררועתהל הכחמ
ררועתהל הניתממ בושו ימצע תטבוצ                     יתור הדוד