לש הרובחה
ינכטה רפסה תיב


אלש ,לושירב םישובל ,םיריעצ תרובח ודרי 1990 רבמטפס שדוחב
ובשי םה ."תבכרה" רעש ךרד המינפ ומרזש םידמה ישבול תורשעב ועמטנ
יתש וארנ תוחותמ הנתמה תוקד רחאל .תואבה ןמ םיששוח ,הכרדמה תפש לע
,טנרב ץרפ ט"ברו ונונפ ףסוי למס הלא ויה ,הרובחה רבעל תודעוצ תויומד
.אילפהל םיירוקמהו םייכוניחה וישנועו ותונדפק לשב עדווי םימילש
,"םיאנכט תמגמ" רבעל הדיעצב ולחהו ישיאה םדויצ תא ופסא שיא שיא
ותלאשל ,יאבצ דויצו םידמ לע ומתחוה םכרדב .סיסבה לש ינשה ודיצב תאצמנש
ונשית םתא" :די רחאלכ ףסוי למס ריטפה "?ררוגתנ ןכיהו" :םהמ דחא לש
ףוטע הבאט ןוטליה לש התיה ונישארב הצצש הנושארה הנומתה ."ןוטליה"ב
םיבזרמהו בויבה תורוניצ םע ןוטבה הנבמ לבא ,סאגו סאל וא םילקדב
.ללכו ללכ הזל םיבורק ויה אל ונממ ולשלתשהש
תושלשב ונדמענ ,זוגנש םולח לש ץמצמח םעט םע םידמ לע הנושאר הילע רחאל
,ןורוד ,לארשי :ומצע תא שיא שיא ונגצה יסוי למס תארוהבו ,םוקמה גהנמכ
.ילאו יסוי ,דירפ ,רייפש ,רואיל ,יטומ ,רמות ,ןרע ,קי'צנודרק ,רימת
רואיל :ותוגהנתה תאו ותוא ןייפיאש יוניכ ונתיאמ דחא לכל ןורוד דימצה םימיל
קי'צנודרק ,(קצומה ןטקה) יטומ ,(קנוחה) תואירב רמ לארשי ,(יזווא) יאלקחה
רייפש ,(רוטקו) הדילמ סדנהמ רמות ,ןושלה דח דליה ןרע ,תולמשה ףדור
.(טרזלג ליידוקורק) ןינתה רימתו (MELON HEAD) ילא ,(םייתפש)

טכני
תע הביאב העטקנ תילרוטספה הנומתה ךא ,הפיח למנ לעמ העיצפה שמשה
יתב רוזיא לעמ חטשה ינפ לע ןכשש ,דבכ חיפרע ןנע ידי לע תופילח הרתסוה
.ינכטה רפסה תיב - םיאנכט תמגמ ורובטש ,קוקיזה
,"ןוטליה"ה ירייד תא םיכשהל תנמ לע םירדחה תותלד לע קפוד "ןוטליה"ה ןרות
:הובג לכבו תינמרוצ האירק העמשנ רקוב לכב ומכ 17 רפסמ רדחבו
רכזל התיה האירקה .ורותב רדחה יריידמ דחא לכ ,"טר..ז..לג ל..יי..דוק...ורק"
.המידק קרוסמו ץוצק ורעש :השדח תרופסת םע עיגה רימתש ,דחא ןושאר םוי
עגרה ותואמו ,"!ןינתה לש תרופסתה םע התא ייה" :האירקב וילא הנפ ןורוד
."טרזלג ליידוקורק" ותוא וניניכ ךילאו
.ולשמ יוניכל הכז רימת םג ונתיאמ לזמ רב לכ ומכ
(צ"חלג) הצחרהו חוליגה ילכ רבעל ששגל לחה דחא לכ ,םירדחב הנוכת הלחה דימ
.(בוט יכה םימה םרז םע יקנ יכה רויכב) תקושב םוקמ סופתל קיפסהל ידכ
תכאלמב קסוע רואיל ,םוקמוקה תא חיתרמ (לארשי ללכ ךרדב) רוזחל ןושארה
רבכ החוראה ןמ חירה .םיילענה תא חצחצמ בוש ולגרהכ רימתו םיטסוטה תנכה
לבקל םיווקמו ,תוגרדמה לע םידמועש ,םיפסונה םירדחה יבשוי תא וילא ךשומ
,רואיל ונב ץיאמ ,הפב ןיידע ןורחאה סיבה םע .רקובה תחוראמ חתנ והשזיא
.לגדה תפנה תא ספספנ אל הלילחו סחש ,םירדסמה שרגמ רבעל ,ןרותה ךינחה
.ינשה לא דחא הרבחה םיקעוצ "םישנא תושלש תושלש"
דומעי ימ איה הז עגרב םירחושהמ דחא לכ לש וחומב הלועש תילנידרקה הלאשה
הרוצב חוצחצו חוליג םיקדוב הנושארה הרושבש עודי ירהש .הנושארה הרושב
שי ןכא - םש דומעל "בדנתה" רימת הלאה םימעפהמ תוברב .רתויב תינדפקה
.תמדקומ המיקל הרומתרועישב

דוע .הרומל םיכחמו יביבא םוי לש ורקובב םיבשוי ונלוכו 7:50 העשה
.רדוק ףרוח םויל ךפוה יביבאה רקובהו הלש בקעה ילענ םיעמשנ קוחרמ

יסור אטבמב ,םירמוחל הרומה ,הדלוזיא תארוק "ר..ימת ,ר..ואיל ,לא..ארשי"
.דבכ
."ןמחפ - לזרב תמרגאיד לע יל ריבסהלו דומעל"
.הרבחה םמגמגל וליחתה "...טיטנמצ...טינטסוא"
היה רמוחה אל .היצאוטיסהו רמוחה תא ריכמ אלש ימ לכל ריעהל םוקמה ןאכ
לע ףסכ יספ 8 םע יסורה בודה לומ תמדקומ העשב דומעל .דמעמה אלא השק
.לובסל לוכי ילמרונ םדא לכש הממ רתוי הז םייפתכה
ונכשמה רועיש תרוצב עורג תוחפ אלה וכשמהו עתפ ןחוב ארקנש טויסה רחאל
.ברעה תחורא - "החוראה"ה הירחאלו םיירהצ תחורא תארקל הלקה תשגרהב


חבורת הטכני


ברעה תחורא

ימ ןיבהל חילצה אל םירחושהמ דחא ףא) ברע תחורא 16:30 העשה
.(וניניעמ הניש רידה ןיינעה םיבר תולילש תורמל תוחוראה לש תועשה תא ןנכת
,םימיה תשש תמחלממ ירצמ ללש ,ובס לש בגה קית תא ובג לע סימעמ ןורוד
לש הלבוה תיאשמכ שמיש יחכונה ולוגלגבו ,רתוי תובוט תועשל יאדווב הכזש
.הבונת
האלה ךכו "...'גטוקה תא חקול התא לארשי ,תוינבגעה תא חקול התא רימת"
.ךכ לכ םיבושחה םידיקפתה תא רואילו ןורוד וקליח
עמשנ רדחה לא לכואה רדחמ לכואה תלבוה לש הפיה רוביחה וינפ לעש תורמל
טעמכש ,רימת דצמ םגו םירבחה דצמ זגורו םירומרמ תחא אל ררוע אוה ,בוט
ךכבו "עיגרת ,םידויצה םע עיגרת" :ןורוד לע ולוקב םיערמ היה תונמדזה לכב
.הקפסאה תולטממ וחור תרומ תא עיבמ
רחא לבא" :רמוא תוקלחו םעונ ירבדבו ,ןרע בורל ,םידדצמהמ דחא םק דיימ ךא
"....םיעט רתוי הברה היהי ףא אוהו רדחב לכוא ןיכהל לכונ ךכ
תאז ורמואבו "ךמצעב איבת - הצור התא" רימת וילע קעוצ "עגריהל ןכומ התא"
.וידיל קיטסלפה ילכ תא ול ףחדרדחב ברעה תחורא

דימש םיבשוח םתא םא ."ןוטליה"ב ונרדחב לכואה רדחמ ונרזח זא...
.דומלל היה םג ךירצ ןכלו היצנטופב םיאנכט םג ונייה .םכדיב תועט ,לוכאל ונבשי
ךירצ לכואה תא םיניכמש ינפלש עבק...לודג ללכבו ,הרותב לודג היהש לארשי
.דובעל ךירצ דובכ ליבשב ,תושעל המ (קונחל וננושלבו) דומלל
תושעל טלחוה ,דימ תבכרומ הלאשב עקתנ לארשישכ ללכ ךרדב ,והשלכ בלשב
היה דחא .ומוקמל דחא לכ םישנא ושגינ דיימ .לכוא תקספה רמולכ - הקספה
יפ לע 'גטוק) 'גטוקה תא שיגמ היה ישילש ,םיציב סרופ היה ינש ,םיטסוט ץחול
.(תיתפרצ) וזמ הל הד הטילאיצפס הל - ודקובאה טלס תא ןיכמ רחאו ,(רימת
חומה תפיטש תובקעב ךפה ודקובא לבס אל הלחתהבש רימת ,אל וא ונימאת
.ירפה לש עבשומ בבוחל ,וזה הביקהו
."ןוטליה"ב םירג ונחנא המל םיניבמ ונייה ,הנכומ התיה החוראה רשאכעובש ףוס רדסמ

המל ,לודגה יעיבר םוי ייתובר הנהו ,עובשה ימי םהל ולהנתה הככו
הקינ ימ .רדחה תקרבה תא ללוכ הזו האיצי רדסמ רקובב ישימח םויב יכ ?לודג
:םירבד השולש טעמל רורב ךכ לכ היה אל ,המלו המ תא

.רקובל דע יקנ תויהל ךירצ רדחה .א
.םעפה תוקנל ךירצ ןורוד .ב
תושעל הנהנ רימתש ינפמ ,םלוכל המיאתהש הדבוע ,תונולחה תא הקנמ רימת .ג
.ונתעדמ וניבור תא האיצומ התיה םקירבהל תשרדנש תונלבסהו ,תונולחה תא
וליפא .רדח תוקנל ןתינש ונראית אל םייחבש ומכ ,םירקי םיארוק ,וניקינ ונחנאו
היה ןדפק הזכו ונייה םינדחפ הלאכ ,ונעגה םיטנסורואלפה לש םירטרטסה לא
.(דקפמה) יסוי למס
תא חיתרה לארשיש ינפלו ,םירויכהמ ונרזחש רחאל ,רקובב ישימח םוי ,תרחמלו
יסוי למסל וניכיחו ,שארה לע התמוכ םע ותטימ דיל דחא לכ דמענ ,םוקמוקה
בוש לכוי ןורודש ידכו ,הפקה תא ןיכהל לכונש ידכ רדחה תא קודבל םייסיש
םדצמו ילניק טאידל תמוסרפ דחאה םדיצש - ריקה לעש תונומתה תא בבוסל
.(PLAYBOY) יוביילפ לש עצמא תורענ רחאה


חבורת הטכני


םויס תנומת

רחאו ריוואה ליחב ונרזופש רחאל הקספ אל ,'90 ץיקב הלחהש תורבחה
ליחתהל ונלוכי ונשגפנ דימת אל רשאכ םגו ,רשק לע ונרמש דימת .תוחרזאב ךכ
.םלועמ ונדרפנ אל וליאכ ,ונדרפנש הדוקנ התואבםינורחא םישגפמ

לארשיו ןורוד
ונטלחהו ,ףונ-לתב תרש לארשיו ףונ-לתב רויסב היה ןורודשכ ,'97 ראוניב ונשגפנ
קי'צנלוג השוע המ ירה ,ןיטולחל ותוא ונעתפה .רימת תא שוגפל תסייטל ץופקל
."ונלש םילכה תא םכל הארנ ואוב" ונל רמא אוהו ףכ ונקלחה !?םיקוסמ תסייטב
בוש ושגפיש רימת םע עבק ןורוד ונדרפינשכ .םיקוסמב ונבשיו תסייטב ונרייס
היה רימת םלוא השיגפל עיגה ןורוד .ןופצב ולש תסייטה לש הסירפב אבה עובשב
.תסייטה םע עיגה אלו הלוח
...ונשגפינ אל רתוי

באוי
טקייורפה לע "תחתה תא ונערק" .םיאנכט לש טקייורפה תא רימת םע יתישע ינא
.םיטע יולימל הנוכמ -

ריכה אוהש ינפמ QTEXT-ב טסקטה תא סיפדמ רימת :הרורב התיה הקולחה
.טטרשמ ינאו ,הנכותה תא
.95 :סרוקב רתויב הובגה ןויצה תא ונלביק ,תואצות בינה ץמאמה
.רתוי יניצר וא רתוי בוט רנטרפ שקבל יתלוכי אלו ףיכ היה ךא השק היה