,ךאלמ ינפ
,לוחכ לוחכ םי יניע
,תוגרדמ םייתש - םייתש לש גוליד
,(!לצב םע) השק הציבו ודקובא לש טלס
,ברעב ישיש
,תוינמח ירז
,טנרטניאב תולוחכ תונומת
,"? תיבב תיור"- הזכ ךומנ לוק

.עמשנ אל ךלוקו

,רימת
הנורחאה הנשב ךיתרכה
.אשינו רימת ,ךאלמ ינפ
תיור םע הלודג הבהא קלוח
...השיגרו ךכ-לכ הנידע - "םעפ לש" הבהא
םילימ ול ררובו טעממ ,חוציפל השק זוגא
.הזה יפויה לכב ,םכב ,ךב טיבהל יתגהנ המכ
...תפשחנ - תקדסנ הפילקהש המדנו ףלח ןמזה
,תונוריטב היה ךיא לע ישיש יברע לש םירופיס
,עבש-ראבב םיטווינב תואמרה
.דיתעל תוינכות ןתוא לכו ירטמוכיספה ןחבמל םידומיל

- זאמו
,עמשנ אל רבכ ךלוק
- זאמו
,יפוסניאו ישירח עוגעג קר רתונ
.ךל ,ךינפל ,ךלוקל ,קוחצל ,לוחכל ,גולידל עוגעג
.ךאלמ ינפ                             תבהוא
                          לופוט ןרק