,ואולמו םלוע אוה יליבשב רימת      
.תוארמו םיעבצ ןווגמ לש םלוע      
,ןטק תייהש ךילתלת עבצכ ,בוהצ      
,ךתבוהאל תינקש םידרווה עבצכ ,םודא      
לע-לא תואושנה ךיניע עבצכ ,לוחכ      
.עדגנ ךא הזש דורו דיתע לא      
לפא תצק יליבשב הוהה ,התעו      
רזפתי לפרעהש עגרל הכחמ      
תוארל זא רורבב לכונו      
הפ ונתיא םה ךיעבצש      

תעגעגתמ
ךתוחא