...תונורכיז םה ראשנ המו

...ישיש םוי

...רירק...הליל...תג עונלוק...ןג תמר

,תחא םעפ דוע יתבבותסה

"רימת" ,ארוק ינא "רימת"

,בבותסמ אוה

.חכשא אלש ןורחא טבמ

..."תוארתהל"

..."תוארתהל"

...ישילש םוי


ביני