...הבבי - 03.07.1972
?דלונה הז ימ
,הרובחל ףרטצה רזלג תחפשמל ןב ,ןבומכ רימת
,המחו תבהוא ךא הלודג אל הרובח
.הלודג הגאשב ןטקה תא הלביק
,הל ,הל ,הל - ב םיחתופ ךיא דמל דימ ללועה
בפארק הלאומי ,הצובקה לע טלתשה השוב אלל זאמו
.םיקחרמל עמשנ ולוק םינשה ךשמב ךכ

...רפסה תיבב זא
- הנומתה הל התנתשה
.המוהמ ףא ןיאו לוק ףא ןיא
,ןשייב ,םנפומ ,טקש דימלת
.הרתי החלצהב וידומיל תא ריבעהש
,היעב אלל שבכ וירומ בל תא
.התיכב םיפיהמ היהש ינפמ ילוא

...לזוג ףוע
,םיינכט םיטרפמל רבע םלפודמ תוידפולקיצנא ארוקמ
.ןבומכ ,ינכטה לש
.שקובמה םוחתה הז שגרוה זא רבכ םיקוסמ
,הצפ אל אוה ויפ תא
,השק ךכ-לכ הדובעב םג
על נחל הירקון .הפייעל תויווח איבה אוה תיבלו

...תונטק םישנ
,וייחב ול םישנ יתש
,רבודי דוע הינשבו ומיא תחא
.'ר קר היה הייוניכש ,ארוקל תאז הלגנ
.לכמ התוא בהא יכ לכה רפיס ומאל
,ןותיע ארוק ,בכוש ודועב
,םולחה ול םשגתה
.עיפשת וילעש השיאה העיפוה םואתפ הנומתל
."בל" ר"ד זא רמא ךכ ," החנמ וק הז תוחתפתה"
,חושל בשי תיוור םע חותפ בלב רימתו
,וגרס םהל תומולח
.וראשנ תיבבו

- 04.02.97
,שער               
,ץפנ                      
םולח ןיא                            
...תונורכז קר וראשנ                                        


                 דואמ ךתוא םיבהוא
           ירואו ריבד ,יקיו ,אבא ,אמא